Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji SpołecznejStowarzyszczenie Lokalna Grupa Działa Rozwóju Północnego MazowszaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza” realizuje zadanie publiczne pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością w Subregionie Płockim”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza” realizuje zadanie publiczne pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością w Subregionie Płockim”.

Zadanie będzie polegało w szczególności na pomocy asystenckiej wobec Osób z Niepełnosprawnością w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Dzięki pomocy asystentów osobistych beneficjenci mają możliwość otrzymać szeroko pojęte wsparcie. Staramy się zwiększyć rozwój aktywności w lokalnym środowisku, pomóc w procesie socjalizacji społecznej i kulturalnej.

Naszym zadaniem będzie nie tylko pomoc w codziennych czynnościach ale też działania mające na celu zwiększenia aktywności w lokalnym środowisku, a także pomoc w procesie socjalizacji społecznej tych osób, zaburzonej wskutek poczucia niemocy spowodowanej niepełnosprawnością i związanymi z nią ograniczeniami.                        

W związku z powyższym ogłaszamy rekrutację, która będzie trwała od 01.08.2023 do 08.08.2023r. 

Kryteria dostępu:

  • należy być mieszkańcem powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego lub Miasta Płocka.
  • uczestnikami zadania mogą być wyłącznie osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy dzieci i młodzieży do 16 r. ż.) lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) lub prawomocny wyrok.*
  • W ramach zadania wsparciem mogą być objęte osoby – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i innych dziennych placówek – wyłącznie po godzinach funkcjonowania ww. podmiotów tak, aby uczestnictwo w zadaniu nie wykluczało osób niepełnosprawnych z działań prowadzonych przez te podmioty.
  • Uczestnik jednocześnie nie może być pod opieką placówek całodobowych, gdyż dostępne tam wsparcie dublowałoby się ze wsparciem projektowym.

W procesie rekrutacji będzie liczyła się kolejność zgłoszeń (osobno w każdym z czterech powiatów), rozumiana jako złożenie organizatorowi kompletu poprawnych i ważnych dokumentów rekrutacyjnych oraz ważnych orzeczeń o niepełnosprawności.

Wsparciem asystenckich zostanie objętych 20 Osób z Niepełnosprawnością spełniające powyższe kryteria dostępu.

*Warunkiem udziału w zadaniu jest przedstawienie Stowarzyszeniu (najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji) aktualnego orzeczenia lub prawomocnego wyroku, o którym mowa powyżej.

„Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego”

 Poniżej dokumentacja rekrutacyjna

Pobierz -> KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU + RODO.pdf

Pobierz -> OŚWIADCZENIE O WSKAZANIU OSOBY ASYSTENTA.pdf

Masz pytania dotyczące projektów?Skontaktuj się z nami

kontakt@rowiis.pl
Płock, ul. Otolińska 21, II piętro, pok. 210

    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Regionalny Ośrodek Wsparcia i Integracji Społecznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl Otwiera się w nowej karcie